top of page

Termes d'us i política de privacitat

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPDCP), SOFIA MASSANÉS ROTGER informa als usuaris que la comunicació al portal a través de qualsevol mitjà establert amb aquesta finalitat, ara o en el futur, de les seves dades de caràcter personal comporta el consentiment inequívoc de l’usuari, registrat o no, que SOFIA MASSANÉS ROTGER tracti les dades personals i les incorpori al fitxer de dades de caràcter personal inscrit a l'Agencia Española de Protección de datos amb el codi de registre núm. 2143242235. Aquesta base de dades té la finalitat d’agilitzar la gestió, administració, estudi, revisió, acceptació i/o rebuig de les sol·licituds dels productes o serveis a través del portal; d’adequar i personalitzar els productes o serveis a les preferències dels usuaris; d’enviar notificacions d’actualització del portal; d’enviar a través de qualsevol canal, fins i tot per mitjans electrònics, informació relativa al portal de SOFIA MASSANÉS ROTGER i als productes i serveis que s’hi ofereixen. SOFIA MASSANÉS ROTGER informa que l’usuari no està obligat, en cap moment, a respondre els formularis que rebi.

El volem informar de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, per correu postal al carrer de les Mimoses, 6 - 08348 de Cabrils, o be, enviant un correu electrònic amb la còpia del seu document nacional d'identitat a .

SOFIA MASSANÉS ROTGER informa els seus usuaris que l’acceptació d’aquestes condicions d’ús i política de privacitat comporta l’autorització expressa per a utilitzar les galetes (cookies) de l’usuari. L’ús de les galetes es fa amb la finalitat de facilitar la navegació i oferir serveis de manera àgil i personalitzada, així com per la seva seguretat.

Una galeta és un fitxer que es descarrega a l’ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les galetes permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la manera en que es fa servir l’equip, poden emprar-se per a reconèixer l’usuari. Si l’usuari no vol que s’instal·lin galetes al disc dur ha de configurar el programa de navegació per internet per a evitar-ne la recepció o rebre un avís a la pantalla de recepció de galetes. Totes les galetes es poden esborrar del navegador en qualsevol moment.

Pots acceptar o rebutjar les galetes modificant la configuració del navegador, tot i que rebutjar-les pot impedir que els mecanismes de seguretat funcionin correctament per a determinats serveis que requereixen una major seguretat, així com alguns dels serveis prestats a través de la nostra pàgina web. Tot seguit et donem les instruccions per a activar les galetes i per a eliminar-les:

Windows Internet Explorer , Firefox , Google Chrome, Safari

Términos de uso y política de privacidad
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPDCP), SOFIA Massana ROTGER informa a los usuarios que la comunicación al portal a través de cualquier medio establecido al efecto, ahora o en el futuro, de sus datos de carácter personal conlleva el consentimiento inequívoco del usuario, registrado o no, que SOFIA Massana ROTGER trate los datos personales y los incorpore en el fichero de datos de carácter personal inscrito en la Agencia Española de Protección de datos con el código de registro núm. 2143242235. Esta base de datos tiene la finalidad de agilizar la gestión, administración, estudio, revisión, aceptación y / o rechazo de las solicitudes de los productos o servicios a través del portal; de adecuar y personalizar los productos o servicios a las preferencias de los usuarios; enviar notificaciones de actualización del portal; de enviar a través de cualquier canal, incluso por medios electrónicos, información relativa al portal de SOFIA Massana ROTGER ya los productos y servicios que se ofrecen. SOFIA Massana ROTGER informa que el usuario no está obligado, en ningún momento, a responder los formularios que reciba.
El informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, por correo postal a la calle de las Mimosas, 6-08348 de Cabrils, o bien, enviando un correo electrónico con la copia de su documento nacional de identidad a.
SOFIA Massana ROTGER informa a sus usuarios que la aceptación de estas condiciones de uso y política de privacidad conlleva la autorización expresa para utilizar las galletas (cookies) del usuario. El uso de las galletas se hace con el fin de facilitar la navegación y ofrecer servicios de manera ágil y personalizada, así como por su seguridad.
Una cookie es un archivo que se descarga en el ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la manera en que se utiliza el equipo, pueden emplearse para reconocer al usuario. Si el usuario no quiere que se instalen cookies en el disco duro debe configurar el programa de navegación por internet para evitar su recepción o recibir un aviso en la pantalla de recepción de cookies. Todas las cookies se pueden borrar del navegador en cualquier momento.
Puedes aceptar o rechazar las cookies modificando la configuración del navegador, aunque rechazarlas puede impedir que los mecanismos de seguridad funcionen correctamente para determinados servicios que requieren una mayor seguridad, así como algunos de los servicios prestados a través de nuestra página web . A continuación te damos las instrucciones para activar las cookies y para eliminarlas:
Windows Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari

Terms of use and privacy policy
In compliance with Organic Law 15/1999, of 13 December, on the protection of personal data (LOPDCP), SOFIA MASSANÉS ROTGER informs users that communication on the portal through any means established for this purpose, now or in the future of your personal data entails the unequivocal consent of the user, registered or not, that SOFIA MASSANÉS ROTGER processes the personal data and incorporates them in the personal data file registered with the Spanish Agency for the Protection of data with registration code no. 2143242235. This database aims to expedite the management, administration, study, review, acceptance and / or rejection of requests for products or services through the portal; to adapt and customize products or services to user preferences; to send portal update notifications; to send through any channel, even by electronic means, information regarding the SOFIA MASSANÉS ROTGER portal and the products and services offered there. SOFIA MASSANÉS ROTGER informs that the user is not obliged, at any time, to answer the forms he receives.
We would like to inform you of the possibility of exercising the rights of access, rectification, cancellation and opposition of your personal data, by post to Carrer de les Mimoses, 6 - 08348 in Cabrils, or by sending a email with a copy of your national identity document to.
SOFIA MASSANÉS ROTGER informs its users that acceptance of these conditions of use and privacy policy implies the express authorization to use the user’s cookies. The use of cookies is made in order to facilitate navigation and offer services in an agile and personalized way, as well as for their safety.
A cookie is a file that is downloaded to your computer when you access certain web pages. Cookies allow a website, among other things, to store and retrieve information about the browsing habits of a user or their computer and, depending on the information they contain and how the computer is used, they can be used to recognize the user. If the user does not want cookies to be installed on the hard drive, they must configure the internet browser to prevent them from being received or to receive a warning on the cookie reception screen. All cookies can be deleted from your browser at any time.
You can accept or reject cookies by modifying your browser settings, although rejecting them may prevent the security mechanisms from working properly for certain services that require greater security, as well as some of the services provided through our website. . Here are the instructions for activating and deleting cookies:
Windows Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari

bottom of page